M2015 achtergrond

De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert in 2015 een themajaar over haar herkomst, met voor inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en lange-termijnprogramma's.

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl aankondigde de kolenwinning te stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op welke manier helpt het mijnerfgoed huidige vraagstukken te adresseren? Het Jaar van de Mijnen (M2015) gaat namelijk over nu: over de huidige identiteit en ambitie van de voormalige mijnstreek. Daarbij kijkt M2015 terug op haar geschiedenis. Het laat zien hoe enorm groot de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. Het is van groot belang om het verhaal van de mijnstreek voor de toekomst te verankeren. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

  1. Activiteiten die het verhaal van de mijnstreek zichtbaar en beleefbaar maken, langs de drie lijnen cultuur, economie en sport. Door goede afstemming en afwisseling van verschillende typen activiteiten staan 'de mijnen' een jaar lang integraal op de agenda.
  2. De verankering van dat verhaal, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw Nederlands Mijnmuseum – en het draagvlak daarvoor te versterken.

Daarbij kan het één niet zonder het ander. M2015 is er voor iedereen. Voor iedereen die een band heeft met de mijnstreek, maar ook voor bezoekers uit andere delen van het land of de Euregio. Speciale aandacht is er voor de oud-mijnwerkers, maar ook voor de ‘kleinkinderen’ van de mijnstreek en voor scholieren. Zo gaat de beoogde leerlijn voor scholieren over het vergroten van historisch besef én over ondernemerschap. Een leerlijn die jonge ondernemende mensen met trots bindt aan hun directe leefomgeving en aan hun herkomst en een leerlijn die minder kansrijken emancipeert om kansen te grijpen. Drie thema's fungeren als inhoudelijke leidraad voor de activiteiten van M2015. Ze omvatten alle aspecten van het verhaal van de mijnstreek, bezien vanuit het heden:

  • 'Kolen en Kennis' verbeeldt de kracht van de mijnstreek;
  • 'Veelheid aan Gemeenschappen' vraagt aandacht voor de unieke sociale structuur van de streek;
  • 'Transitie als Traditie' thematiseert de vernieuwingskracht en progressieve blik van de streek.

Stand van zaken

Op 11 oktober 2013 maakte het College van B&W van gemeente Heerlen bekend het Jaar van de Mijnen in 2015 te willen organiseren. De gemeenteraad heeft vervolgens op 12 maart 2014 de inhoudelijke kaders vastgesteld, zoals omschreven in het Programmaplan. Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 16 september 2014 presenteerde kwartiermaker Martijn Hermans de contouren van het programma. De stichting is aanvang september 2014 opgericht, vanuit verschillende maatschappelijke geledingen zijn ambassadeurs bereid gevonden mee te werken aan M2015. M2015 zal op 17 december 2014 van start gaan met een voorstelling in Theater Heerlen. Ondertussen blijf het mogelijk initiatieven en activiteiten kenbaar te maken bij M2015.